Media

每週分享 – 我們的教練: Coach Cathy

HKSA January 4, 2020 11:30:00

為了加強學生及家長對我們游泳教練們的認識,我們將會每週介紹一位教練,好讓各位深入瞭解我們的專業團隊。(排序不分先後)

今日介紹我地Cathy 姐姐😁

Cathy 姐姐係我地親子班( Ripplet Starter 2) 嘅專員

🤗🤗教授親子泳班比起其他泳班難度更高~因為親子泳班對象係18個月幼兒至3歲11個月幼童。小朋友溝通能力未係好全面嘅時候,我地嘅教練必須更加有愛心同耐性。

🌸笑靨如花🌸嘅Cathy 姐姐笑容既親切又溫暖好似朵太陽花🌻🌻🌻🌻一樣,令到好多小朋友都無懼冬天嘅寒冷黎我地度游水!Cathy 姐姐嘅愛心溶化左好多小朋友,令到好多小朋友對游泳呢種運動刮目相看!

Enquiry

Please feel free to contact us

    Leave a comment